Concept notulen jaarvergadering DG 11 maart 2019

Aanwezig: Marianne Barendregt (voorzitter), Wilko Stoffelen (secretaris, notulen), Thom de Wit (penningmeester) Miriam van Gorsel, René Stekelbos, Ineke Hoekstra, Sigrid van Westrop en 35 leden.

Afbericht is ontvangen van: Ria Nicolai, Yvonne van Leijenhorst en Kristel Vlooswijk, Esther de Wildt en Pieter de Reus.

1.             Opening en mededelingen

Marianne opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Mededelingen

–              De koffie en /of thee wordt aangeboden door de DG.

–              Voorstel om een dorpsfoto te maken:  7 juni 2020.

–              De voorzitter begint met een openingswoord. Dit openingswoord is integraal in de notulen opgenomen.

Samen in een fijn dorp wonen is een van de doelen van Driehuizen. Dat is niet alleen de vlag uithangen bij leuke gebeurtenissen, maar ook elkaar wijzen op manieren waarop leefbaarheid bevorderd wordt. Waarom deze opmerking? Deze tijd brengt met zich mee dat het makkelijk is, als je dat zou willen, om je huis te verhuren bijvoorbeeld via Air B&B. Driehuizen is natuurlijk een prachtig pittoresk dorpje om een poosje te verblijven. Als vakantievierder in zo’n huis sta je er misschien niet bij stil dat feestgedrag tot diep in de nacht overlast kan veroorzaken bij andere bewoners. Woensdag stond in de krant dat sommige gemeentes paal en perk gaan stellen aan verhuur en daarmee overlast willen beperken. De week daarvoor op het journaal een dergelijk item. Ik zou juist willen vragen, in het algemeen: wijs vakantiehuurders op het feit dat het dorp geen Roompot park is en vraag de rust te respecteren, parkeren liever buiten het dorp enzovoorts. Met ieders inzet en verantwoordelijkheid houden we het leuk.

Overlast op de zwemsteiger is ook zo’n puntje. Die is er voor groot en klein. Warm weer en water lijkt op te roepen tot baldadigheid, met als gevolg dat jonge kinderen niet meer durven zwemmen bij de brug. Ook hier zou ik een beroep willen doen op u allen. Spreek jongelui erop aan, lukt dat niet, meld het bij ons. We hebben hierover gesproken met onze gebiedsconsulent en wijkagent. Het probleem van overlast gevende jongeren, al dan niet met snelle bootjes, is wel bekend. Dan een vraag: afgelopen maandag was er een tuin-bijeenkomst. “Er ligt een bootje in het riet bij de volkstuin. Weet iemand van wie die is?”

–               Werkgroep archief staat op de rol. Allereerst is in kaart gebracht wat er in het archief is.

Anja van der Meulen heeft aangegeven daar een rol in te willen nemen en heeft aangeboden de notulen van de jaarvergaderingen, samen met bijbehorende foto’s in een boek te verzamelen. Ze is bezig de eerste 20 jaar uit te werken. Een prachtig idee waar we als bestuur natuurlijk vierkant achter staan.

–               Het bestuur is benaderd door de kunstcommissie van de voormalige gemeente Schermer. Aagje Ouweltjes en Teake van der Ploeg melden zich aan om mee te denken.

–              Jeannetine is bereid om Ineke mee te helpen met het digitaliseren van bepaalde bestanden.

–              Toby van Hecke adopteert het bushokje en is bereid dit af en toe schoon te maken.

Marianne leest een memo over de DG en de Visweg voor:

                De rol van het DG-bestuur in dossier Visweg.

Als bestuur van de Driehuizer gemeenschap hebben wij de behoefte om verantwoording af te leggen over onze rol in het dossier Visweg in het afgelopen jaar.

Wij hebben begrepen en ervaren dat daarover ruis bestaat.

Het gaat nu niet over de inhoud, wel of niet bouwen, maar over het proces.

Wij vinden dat we als bestuur neutraal moeten zijn in dit proces en ervoor moeten zorgen dat alle leden/bewoners zich gehoord voelen.

Er zijn signalen van zowel voor- als tegenstanders van het project Visweg, dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen in het proces. Wat is neutraliteit? Houd je dan je mond richting gemeente en politiek? Verwijzen we naar de inloopbijeenkomst waar iedereen zijn of haar mening over het plan mocht geven? Wanneer doe je recht aan alle inwoners van Driehuizen?

Als bestuur hebben we daar ook behoorlijke discussies over met elkaar en komen tot de conclusie dat we ermee worstelen. Het is koorddansen.

Wat wij willen en wat wij vinden dat onze taak is, is verbinden.

Wij hebben behoefte aan feedback over onze rol in dit proces.

Dat hoeft echt niet in het openbaar; laat het ons weten!

Haye v/d Meulen merkt op dat hij vindt dat de DG zich tijdens de keukentafelgesprekken neutraal heeft opgesteld.

2.             Notulen 56ste jaarvergadering (d.d. 12 maart 2018)

In de notulen staat vermeld dat het verslag van de Kascommissie dat de kas akkoord is. Karen van Weelden geeft aan dat dit niet klopt omdat de verantwoording van de Jeugdcommissie ontbrak. De voorzitter geeft aan dat deze verantwoording in 2018 wel heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van:

In het derde kwartaal van 2019 zal de gemeente een uitspraak doen over het zwaar verkeer in Driehuizen.

Degenen die geen mail hebben, krijgen volgend jaar de notulen en jaarstukken in de bus.

Karen van Weelden geeft aan dat de kascommissie vorig jaar opmerkingen heeft gemaakt die niet in de notulen zijn terug te vinden.

De kascommissie was namelijk van oordeel dat de jeugd- en kinderactiviteiten zorgvuldiger in de boekhouding verwerkt moeten worden. Dit is bij deze opgenomen in de notulen van de 56stejaarvergadering.

3.             Jaarverslag over 2018 van de secretaris

De secretaris leest het jaarverslag over 2018 voor.

Het Jaarverslag en de notulen worden vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.

4.             Verslagen van de commissies over 2018

Verslag Technische Commissie (TC)

Het mondelinge verslag van de Technische Commissie is kort. Besloten is dat de verplaatsing van de watermeter niet doorgaat. Dit is een dure en niet noodzakelijke maatregel.

–              Het aandrijfmechanisme van de klok in de kerk is vervangen.

–              Het hek langs het Klavertjesveld is vervangen.

De TC neemt afscheid van enkele belangrijke leden.

Dat zijn; Jaap Stekelbos, Carl Vlooswijk (niet aanwezig), en René Stekelbos.

Verslag Jeugdcommissie (JC)

Sandra Krop vertelt welke activiteiten het afgelopen jaar zijn ondernomen.

De samenstelling van de commissie is;

– Marion Bleeker (coördinator), Karen Peereboom (oudere kinderen), Arenda Groot en Sandra Krop (jonge kinderen).

Marion Bleeker neemt afscheid van de Jeugdcommissie. Marjan van Baar wordt haar opvolger.

5.             Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester

Thom de Wit geeft een toelichting op de vooraf verspreide stukken. Naar aanleiding van de stukken worden geen vragen gesteld.

6.             Verslag van de Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie, bestaande uit Egbert Krop en Maarten Droog, heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.

De in 2018 nog terug te storten subsidie van € 1.000,– is teruggegeven aan de gemeente en de Jeugdcommissie heeft een financieel overzicht gemaakt.

De commissie stelt aan de vergadering voor om het bestuur decharge voor de financiën te verlenen. De decharge wordt door de leden verleend.

Anneke wordt met een bloemetje bedankt voor haar werk als boekhouder van de DG.

7.             Decharge van het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid

Het bestuur wordt door de vergadering onder applaus decharge verleend voor het gevoerde beleid.

8.             Bestuursverkiezing

–               Rene Stekelbos is aftredend en niet herkiesbaar.

–               Thom de Wit is aftredend, maar blijft nog aan totdat zijn opvolger er is.

–              Wilko Stoffelen is aftredend herkiesbaar. Onder applaus wordt hij herkozen.  

–               Het bestuur draagt Bart van den Berg voor als opvolger voor René Stekelbos. Hij wordt onder luid applaus benoemd. Bart bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen.

9.             PAUZE (Tijdens de pauze wordt een door Piet Dinkla gemaakte diapresentatie vertoond).

10.           Statutenwijziging

Wieger Dijkstra voert namens een werkgroep bestaande uit Sebastiaan Talsma, Jaap-Jan van Drunen en Wieger het woord. Deze werkgroep heeft als taak om de statutenwijziging voor te bereiden. Wieger geeft aan dat het een druk jaar geweest is, waardoor de werkgroep enkel een discussiestuk heeft geproduceerd. De statutenwijziging zal op een extra vergadering of tijdens de volgende jaarvergadering besproken moeten worden.

In het discussiestuk zijn de doelen van de vereniging aangegeven en de daartoe in te zetten middelen.

Naar aanleiding van dit stuk wordt een discussie gevoerd. Aangezien het bestuur de inhoud van het stuk nog niet besproken heeft, ook niet op de hoogte is van de inhoud van dit stuk, mag iedereen op persoonlijke titel meediscussiëren.

Wieger geeft aan dat wanneer de statuten gewijzigd gaan worden, er tevens een lijst meegestuurd zal worden waarin de belangrijkste wijzigingen staan.

Naar aanleiding van de doelen van de vereniging.

Rene Stekelbos vraagt zich af wat “in de functie van dorpsraad”  betekent?

Wieger Dijkstra geeft aan dat de DG voor de gemeente eigenlijk een dorpsraad is. Wilko Stoffelen vraagt zich af of een DG dan ook standpunten moet gaan innemen, of mening moet gaan verkondigen.

Thom de Wit en Jaap Stekelbos denken dat je dit stukje zou kunnen weglaten.

Wieger geeft aan dat in de oude statuten het begrip dorpsraad niet staat, omdat die term toen nog niet bestond.

Jaap-Jan van Drunen denkt dat de term klankbord misschien beter werkt.

Suzan Karhof vraagt zich af wat de term leefbaarheid inhoudt. Het is belangrijk wat hieronder wordt verstaan, omdat het bevorderen van de leefbaarheid een doel van de DG is.

Koos Ootes vraagt zich af wat onder het specifieke karakter van het dorp wordt verstaan.

Toby van Hecke is niet duidelijk waarom de statuten gewijzigd moeten worden. Wieger is van mening dat we de oude statuten nog wel kunnen gebruiken, maar de tijd is veranderd en de statuten zijn niet meegegroeid.

Jaap Stekelbos is van mening dat het goed zou zijn als de DG en Houd Driehuizen Heel (HDH) samengevoegd zouden worden, dan krijg je pas eenheid in het dorp.

Ten aanzien van de middelen wordt opgemerkt dat het begrip “volkstuinen” erg beperkend is. Het woord tuinen vinden de leden beter. In een huishoudelijk reglement zou dit verder gespecificeerd kunnen worden.

De commissie neemt de opmerkingen mee en gaat bekijken houd de statuten er uit zouden kunnen zien. Dit concept wordt daarna aan het bestuur voorgelegd. Het uiteindelijke concept zal in een algemene ledenvergadering worden vastgesteld.

11.           Plannen vanuit de Commissies voor 2018

                a) Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie heeft haar plannen voor de pauze al aan de leden toegelicht. Dit zijn de gebruikelijke activiteiten en een boekenmarkt, kickboksen, laser gamen en mooie kermisactiviteiten.

b) Technische Commissie

De Technische Commissie heeft de volgende voornemens;

– Vervangen van de zinken dakbedekking van het bijgebouwtje bij de kerk.

– Het deurtje van het elektriciteitshuisje op het Klavertjesveld is door Jaap Stekelbos gerepareerd.

– De verwarming in de kerk brandt soms te lang. De TC gaat gaat onderzoeken of een overwerktimer gerealiseerd kan worden.

– Een stuk van het hek tussen de speeltuin en de familie Smit is kapot.

– Een meerjarig onderhoudsplan voor de kerk maken.

– René vraagt aandacht voor de Klussendag op 11 mei.

– De nieuwe Technische Commissie bestaat uit: Coen Ouweltjes, Jan-Andries Teeuw, Bart van den Berg, Ton van Westrop en Rene Stekelbos blijft ook nog “even”.

Sebastiaan Talsma ziet dat het drainagesysteem van het Klavertjesveld zichtbaar wordt. Zou de technische commissie dit op kunnen pakken? René geeft aan dat de TC hier naar zal kijken.

15.           Voorstellen van de leden

Men vraagt zich af, of het zinvol is om Wifi in de kerk te realiseren.

Het voordeel van Wifi is dat de verwarming op afstand bediend kan worden en dat het mogelijk is om muziek in de kerk te streamen. De kosten bedragen 500 euro per jaar.

De aanwezigen zien het nut hiervan niet in. De aanleg van de Wifi gaat niet door.

16.           Toelichten op en vaststellen van de begroting voor 2019

                De verhoging van de uitgaven voor elektra op het Klavertjesveld komt vooral door de verhoging van het vast recht.

                De begroting wordt vastgesteld.

17.           Vaststellen contributie 2019

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld  op € 5,– per lid en € 10,– per gezin.

18.           Presentatie Jaarprogramma 2019/2020

Ineke Hoekstra licht het jaarprogramma toe en roept mensen op om te komen Keezen en Klaverjassen op 29 maart 2019.

19.           Rondvraag

Bert Barendregt vraagt waar het zwaluwenhotel gebleven is.

De voorzitter antwoordt dat dit Arjan Postma weggehaald is en dat het hotel  in de schuur van Klaver ligt. Het hotel is door Arjan betaald. We weten niet wat hij hier mee gaat doen. Bert geeft aan dat het wel bij hem in de tuin neergezet mag worden.

Aagje Ouweltjes vraagt of voor de kerk weer een boom terug geplant wordt. De voorzitter geeft aan dat de gemeente hierover gaat. Zij zegt dat ze graag een Lindeboom of een andere boom zou willen.

Esther van Hecke vraagt wat een overwerktimer is. Rene Stekelbos legt uit dat de verwarming door middel van een dergelijke knop een uur doorgeschakeld wordt.

Suzan Karhof geeft aan dat op 13 en 14 april een toneelvoorstelling in de vriendschap wordt gehouden en dat het archief van de toneelvereniging weer teruggevonden is.

20.           Sluiting

                Marianne bedankt alle aanwezigen voor hun positieve bijdragen en sluit de vergadering om 22.50 uur.